Polityka Prywatności

Regulamin


Właścicielem strony internetowej w domenie www.jastnydwor.pl
(„Serwis”) jest Spółka Jastny Dwór Sp. Z o.o. wpisana do
rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gdańsku XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000740919 NIP: 6040206047
(zwana dalej „JASTNY DWÓR SP. Z O.O.”). Prosimy o
zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z
Serwisu Internetowego Jastny Dwór (dalej „Regulamin”), który
określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Jastny
Dwór (dalej „Serwis”) oraz ewentualnego wykorzystania treści
w nim zawartych poza Serwisem.
1. Korzystając z Serwisu Internetowego www.jastnydwor.pl
(Serwis) użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
oraz zobowiązuje się je przestrzegać
2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym
do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Jastny Dwór
oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994
Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej.
3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w
sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności
intelektualnej. 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą
odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz
drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod
warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z
rejestracji znaków towarowych należących do Jastnego Dworu
lub wykorzystywanych przez Jastny Dwór za zgodą osób
uprawnionych. Żadna częśćinformacji zawartych w Serwisie nie
może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w
szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części,
transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana
lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody
Jastny Dwór. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie
może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje,
normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach
zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne,
pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety
i netykiety w tym zakresie.
6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony
internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych
wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie
pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z
adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5
niniejszego Regulaminu.
7. Jastny Dwór nie ponosi odpowiedzialności za
szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji
składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Jastny Dwór
oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu sa
zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
8. Jastny Dwór informuje, że dane zawarte w Serwisie mają
jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Jastny Dwór nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów
niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za
szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego
Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Jastny Dwór nie
ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez
użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku
korzystania z zasobów Serwisu.
9. Jastny Dwór zastrzega sobie prawo do decydowania o treści
informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania
zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie
oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej
części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z
użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego
powiadomienia użytkownika.
10. Jastny Dwór nie ponosi odpowiedzialności za zawartość
innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie
stanowiących własności Jasnego Dworu, ani nie będących w
dyspozycji Jasnego Dworu, do których odnośniki (linki) zostały
zamieszczone w niniejszym Serwisie.
11. Jastny Dwór nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku
możliwości korzystania z Serwisu. Jastny Dwór nie jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek
wadę
Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z
Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej
albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne
jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Jasnego Dworu
zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
12. Prezentowane Serwisie dane w żadnym wypadku nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności
cena, dostępność jak i inne dane mogą odbiegać od informacji
wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko
wybrane produkty oferowane przez Jastny Dwór.
Polityka Prywatności
DANE OSOBOWE
1.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników
będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Jastny Dwór
sp. z o.o. z siedzibą w Bąkowie, ul. Wybickiego 9A, Bąkowo
83-050, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000740919NIP:6040206047, zwana dalej Administratorem.
1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w
celu świadczenia usług.
1.3. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
1.4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez
Administratora zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia
usług
przez Administratora oraz w celach marketingowych
związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Użytkownik
nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i
handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. 1.5. Administrator zapewnia
Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści
własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do
kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na
zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
1.6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania
własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności
prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania
danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
przekazywania przez Administratora danych osobowych
innemu niż Administrator administratorowi danych.
1.7 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości.
1.8. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez
Administratora przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia
albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną
modyfikacjąwskazanych danych oraz informacji poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a
także zabezpieczeń o charakterze technicznym i
programistycznym. PLIKI COOKIES
1. Administrator używa plików cookies, aby zapewnić
Użytkownikom większą efektywność Serwisu oraz
bezpieczeństwo.
2. Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na
urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają Serwisowi
rozpoznawanie preferencji Użytkownika. Korzystając z Serwisu,
Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis
plików cookies. Ograniczenie przez Użytkownika stosowania
plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
Serwisu.
3. W każdej chwili Użytkownik może zarządzać swoimi
ustawieniami cookies.
a. Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
b. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
c. Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internetexplorer/
delete-manage-cookies
d. Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
e. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/
mac
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
Administrator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące w
szczególności usługi Google (http://www.google.com/intl/en/
policies/privacy/) oraz Facebook
(http://pl-pl.facebook.com/help/ cookies).
5. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu
dopasowanych materiałów reklamowych w sieciach Google
AdWords oraz Facebook ADS.
6. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
– cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron
Serwisu, umożliwiając tym samym prawidłowe ich
funkcjonowanie. Są wykorzystywane przez serwer do
przechowywania informacji o działaniach Użytkownika; w
przypadku zerwania połączenia z serwerem, Użytkownik może
wrócić w to samo miejsce na stronie; – cookies trwałych –
pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu, co oznacza, że
Serwis może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas
kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Serwis staje się łatwiejszy w
nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.
– marketingowe – pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do
jego zainteresowań.

Jastny Dwór

ul. Wybickiego 9

83-050 Bąkowo k. Gdańska 

Rezerwacja stolików

(+48) 608090520

kontakt@jastnydwor.pl

Godziny otwarcia

wtorek - czwartek 12.00 - 20.00

piątek - sobota 12.00 - 20.00

niedziela 12.00- 20.00